Dyslexia Gold teaches children to read. Spelling Tutor teaches all children to spell.